Logo teatru 

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym logo „Teatr im. Wandy Siemaszkowej Rzeszów”, zwanym dalej logo.

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do logo. Używanie logo bez zgody Teatru  pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi przepisami.

 

Logo może być umieszczane wyłącznie na nośnikach służących promocji działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

Pobranie za zgodą Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie logo ze strony Teatru jest równoznaczne z akceptacją niniejszych obostrzeń. Podmiot i/lub osoba pobierająca logo ma obowiązek dbać o to, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z obostrzeniami, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo lub dobro Teatru.

 

Korzystanie z logo jest bezpłatne.

 

Osobą uprawnioną do wyrażania zgody na korzystanie z logo jest Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

Zgoda na korzystanie z logo jest jednorazowa, na czas określony i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego, a także produktu i/lub usługi nie przeznaczonej do sprzedaży.

 

Teatr zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji zgody na korzystanie z logo przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w przypadku gdy podmiot nie wywiązuje się z warunków zawartych w zezwoleniu.

 

Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie logo zobowiązany jest do przestrzegania określonych wymogów graficznych LOGO (kolorystyka, miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.) oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem.

 

Podmiot występujący o uzyskanie zgody na korzystanie z logo musi wystąpić z prośbą do Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

Prośba musi zawierać dokładną informację o:
a. przedmiocie promocji,
b. języku publikacji,
c. nośniku, na którym zostanie umieszczone logo,
d. zasadach dystrybucji nośnika takich jak: nakład, płatny lub bezpłatny itp.

 

Prośbę należy złożyć w siedzibie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów lub przesłać  mailem (skan) na adres: sekretariat@archiwum.teatr-rzeszow.pl.

 

Do wniosku należy załączyć wzór w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym logo.

 

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 21 dni roboczych. W przypadkach wątpliwych Teatr może zasięgnąć opinii prawnej.

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odmowy do korzystania z logo.

 


Załączniki: