Polityka prywatnościKLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW TEATRU

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej zwaną dalej „Administratorem”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej
  z siedzibą w (35-010) Rzeszowie przy ul. Sokoła 7, (nr tel. 17 853 27 48, adres e-mail: sekretariat@archiwum.teatr-rzeszow.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 17 853 20 01 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@archiwum.teatr-rzeszow.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji elektronicznego zakupu biletu na spektakl.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
  w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom realizującym świadczenia względem Teatru im. Wandy Siemaszkowej, obsługującym nas pod względem teleinformatycznym, prawnym, jak też w innych sytuacjach koniecznych do zapewnienia obsługi kadrowo-płacowej i księgowej. 
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator; 
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.